Yönetmelik

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Özel gereksinimli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışan resmî ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanlarından özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Başta Üniversitede öğrenim gören ve çalışan özel gereksinimli bireyler olmak üzere toplumun bütün kesimlerindeki özel gereksinimli bireylere ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin yükseköğretim dâhil eğitim kademelerinin hepsinden en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli imkân ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akademik, sosyal, mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak ve sürdürmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel gereksinimli bireylerle ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle çalışmakta olan resmî ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimcilere yönelik güncel konu ve gelişmeler hakkında eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

e) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bilimsel iş birliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

f) Farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

g) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

ğ) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında aydınlatıcı bilimsel bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

h) Birimler arası iş birliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirme konusunda topluma eğitim hizmetleri vermek.

ı) Yetersizliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, özel gereksinimli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve özel gereksinimli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

i) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin özel eğitim ve destek hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını sağlamak, sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmak.

j) Özel gereksinimli bireylere yönelik ulusal ve uluslararası alanda örnek olacak model programlar oluşturarak, yaygınlaştırılmasını sağlamak.

k) Özel eğitim alanı ile ilgili öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ve resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunmak.

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) İlgili mevzuat ve Rektör tarafından verilen diğer görev ve yükümlülükleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir. Müdürün görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak, yürütmek ve bunlara ilişkin kararlar almak.

b) Müdür tarafından önerilen komisyon, özel eğitim öğretmenleri ve çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek.

ç) Merkezin gerçekleştireceği faaliyetlerde görev alacak, gönüllü, yarı ya da tam zamanlı uzmanları veya stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek üzere karara bağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini teklif etmek.

f) Merkezin ödenek ihtiyacını ve gereksinim duyduğu personel ihtiyaçlarını teklif etmek.

g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek teklifte bulunmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, en çok altı kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  Rektör bu yetkiyi kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.